Ett ljus i mörkret

Camilla Lindberg (fp) har kommit med en riktigt bra motion. "Införande av integritetsbalk" heter motionen som vill minska risken för en minskad integritet i Sverige. Lagen har fyra delar:

Införande av en integritetsbalk
:
"Sverige har, i jämförelse med flertalet länder som uppfyller kriterierna för att vara demokratiska rättsstater, i vissa delar en svag lagstiftning till skydd för privatlivet. Svensk lag saknar en sammanhängande, övergripande definition av begreppet integritet. [...]
Den mer ideella aspekten av den personliga integriteten, som t.ex. berör insamlande av potentiellt kränkande uppgifter om en person, dennes verksamhet eller sociala kontakter med mera, faller enbart tillbaka på RF 1:2: ”Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.”."
Det är ju precis detta som FRA-lagen och IPRED-direktivet handlar om. Hade vi haft den här balken innan hade det aldrig kunnat inträffa.
in
"Rätten till den ideella integriteten uttrycks där framför allt genom artikel 8, Rätten till skydd för privat- och familjeliv. Denna innefattar bland annat skydd för privat korrespondens. Rätten får inskränkas endast med stöd i lag som syftar till att trygga det demokratiska samhällets säkerhet, en mycket stark motvikt."
Vi har alltså redan lagen. Dock märker man tydligt på svensk och europeisk politik att detta inte följs. Därför behövs en förstramning och ett förtydligande. Kommer tillbaka till det här.

"En samlad integritetsbalk kan också verka stimulerande på forskning om integritetsfrågor inom de juridiska fakulteterna."
:)

Integritetsrevisioner:
För att ytterligare förstärka en integritetsreform inom lagstiftningen kan riksdagen besluta uppdra åt regeringen att låta utföra integritetsrevisioner av den statliga verksamheten.
Utmärkt förslag, och väl behövt.

Integritetskonsekvsensanalytiker:
"Analyser av nya lagförslags integritetspåverkande konsekvenser är en annan åtgärd som bör övervägas. [...] Därför riksdagen som sin mening ge regeringen till känna att obligatoriska integritetskonsekvensanalyser bör införas för ny lagstiftning."
Ett bra sätt att strama upp integritetskvaret som jag talade om innan. Dock anser jag att det amerikanska systemet med domare som kontrollerar varje ny lag mot grundlagarna är otroligt bra. Varför inte ta efter det?

Förbud mot massövervakningssystem:
"Skyddet för privatlivet kan hotas av flera var för sig oberoende och ganska harmlösa övervakningssystem. Den tekniska utvecklingen möjliggör ett sammanställande och analys av information som tidigare var alltför splittrad och mångfacetterad för att kunna utgöra något hot mot individens integritet"
Som ett av sina exempel nämner Camilla hastighetsövervakningen, och att vissa vill bygga ut systemet för att sätta dubbla kameror på en längre sträcka för att kunna mäta medelhastigheten. Det är extremt farligt. Det innebär ju att våra resor kommer bevakas ännu noggrannare.

Till sist vill jag slå ett slag för att dokumentet har en författare, vilket EU-direktiven inte har.
Praetera censeo Spyken esse delendam

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper