Opassande.se

Allt härifrån mynnar från ett inlägg jag hittade i bloggen opassande. Inlägget är en kort sammanfattning av några integritetskränkande lagar som införts de senaste åren. Jag sammanfattar höjdpunkterna:

Överskottsinformation vid användning av hemliga tvångsmedel m.m. Prop. 2004/05:143
Lagändringen kan i stort sett sammanfattas av:
"Föreslagen lydelse
27 kap. 23 a §
Om det vid hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning har kommit fram uppgifter om ett annat brott än det som har legat till grund för beslutet om avlyssning eller övervakning, får uppgifterna användas för att utreda brottet."
Det innebär att du i stort sett kan säga: "Han sysslar med massmord". En utredning med hemliga tvångsmedel sätts igång. Information samlas in. Och WHOA! Informationen är all yours. Kan tänka mig att detta är särskilt bra mot fildelare i nuläget. Lagförslaget blir ännu värre när man läser SVT.se:s artikel "Teleövervakning vanligare än redovisat" där de skriver:
"Polisens hemliga teleövervakning är vanligare än vad de redovisar. I fjol fick polisen tillstånd till 1.119 övervakningar. Men, i verkligheten genomfördes omkring 8.000 övervakningar, beräknar polisen."
Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott Prop. 2005/06:177
Lägger vi till den här lagen till den förra får vi en ännu allvarligare situation. Behöver det ens förklaras?
"Tillstånd till tvångsmedelsanvändning ska enligt förslaget kunna meddelas, om det med hänsyn till omständigheterna finns anledning att anta att en person kommer att utöva allvarlig brottslig verksamhet som innefattar en i lagen särskilt angiven gärning."


Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar m.m.
SOU 2005:38
Lagen ger polisen rätt att använda spyware och dylikt i dator och mobil. Denna lag verkar inte ta hänsyn till vem som begår brottet, bara den skyldige åker fast. Förtydligas i:
"– Även om det inte finns någon person som är skäligen misstänkt
skall hemlig dataavläsning få äga rum om det är av synnerlig vikt
för utredningen att dataavläsning sker av information i informationssystem
som har använts eller används vid brottet. Hemlig dataavläsning
i sådana fall får äga rum endast om åtgärden syftar till
att fastställa vem som skäligen kan misstänkas för brottet."
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om mediernas koncentration och mångfald i Europeiska unionen (2007/2253(INI))
Det är bara ett betänkande, men det är väldigt saftigt. Det värsta är iden om att införa mediecensur. Särskilt bloggar. Ses i punkt 4 till punkt 6:
"4. Europaparlamentet understryker att det behövs system som övervakar och förverkligar medial mångfald och som bygger på tillförlitliga och opartiska indikatorer.
5. Europaparlamentet håller med om att medial mångfald bör mätas på medlemsstatsnivå.
6. Europaparlamentet betonar att myndigheterna i EU och medlemsstaterna måste trygga journalistiskt och redaktionellt oberoende med hjälp av lämpliga och särskilda rättsliga och sociala garantier samt att medieägarna måste hålla sig till bästa metoder på de marknader där de verkar."
Punkt 9 låter som ett hot tycker jag, kravet på ansvarig utgivare i bloggar, vad hände med anonymiteten?
"9. Europaparlamentet föreslår att bloggarnas rättsliga och allmänna ställning ska klargöras
och uppmuntrar en frivillig klassificering av dem utifrån deras författares och utgivares
yrkesmässiga och ekonomiska ansvar och intressen."

Dir 2008:2008:71 Översyn av lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Tror ärligt talat inte jag behöver gå igen det här särskilt mycket. Minns inte vi alla när PKU-registret kom på tal tidigare i år? När polisen ville ha tillgång till det. Vill vi inte att alla ska testas för PKU och de andra sjukdomarna man testas vid i födseln?

Radio Frequency Identification (RFID) in Europe: steps towards a policy framework {SEC(2007) 312}
EU:s nya briljanta ide om att alla brev ska vara spårbara, de vill sätta Radio Frequency Identification (RFID)-chips på dom.
"you run a big risk that things get lost" säger Florent Frederix från EU-kommisionen. Dessutom får vi reda på avsändare och mottagare Florent!
Praeterea censeo Spyken esse delendam

2 kommentarer:

kd35a (pp) sa...

Ang. (2007/2253(INI)) punkt 9: Alla som producerar text måste ha en ansvarig utgivare, detta gäller tidningar, böcker, forum(inlägg) m.m.

Vad gäller forum så kan vi ta flashback som exempel: en av deras ägare fick stå till svars för de diskussioner som pågår i deras forum eftersom han/hon var ansvarig utgivare.

Som man ser här så är systemet ålderdomligt, men det är svårt att skriva en ny lag som gör systemet smidigare.

Praeterea Censeo Spyken Esse Delendam sa...

Jag tycker att material som läggs upp på internet ska få vara anonymt, särskilt debattmaterial. Annars hamnar vi i ett läge där vi inte kan debattera vissa ämnen, och det vore VERKLIGEN synd.

Förvånar mig att flashback har en ansvarig utgivare, jag hade aldrig vågat :P

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper